Pokemon 151 Venusaur EX 003/165

US$3.00

One Japanese Near Mint Pokemon single of Venusaur EX from Pokemon 151.